Aandachtspunten voor het kopen van een huis

HYPOTHEEK: * Hypotheek door Garanti Bank is uitgebreid voor de aankoop van woningen nieuw gebouwd in vreemde valuta’s zoals USD en EUR, en de hypotheek kan oplopen tot 10 jaar. * De garantie zal uw eigendom zijn volgens de hypotheek en dit betekent dat uw eigen huis in uw land geen risico loopt in geval van problemen bij de betaling van de lening. * Vaste rente bij het aanvragen van een 10-jarige lening.

Volmacht

Wat is een volmacht?

Volmacht is een document waarmee een persoon een ander machtigt om in bepaalde gevallen namens hem/haar op te treden. Een volmacht kan algemeen of beperkt zijn. Volmacht is een tweezijdige overeenkomst zoals die is vastgelegd in het Wetboek van Verbintenissen. Wat zijn de soorten volmachten? Er zijn verschillende soorten volmachten voor het beheer van uw onroerend goed, dat wil zeggen uw huis, waarvan er enkele zijn: Algemene volmacht Volmacht voor akte van onroerend goed transacties Volmacht voor koop en verkoop van onroerend goed Volmacht tot het vestigen van hypotheek Volmacht te geven voor belofte van verkoop Aan wie wordt een volmacht gegeven? Wat zijn de voorwaarden van het geven van een volmacht? Door een volmacht te geven, machtigt u een persoon om in bepaalde gevallen namens uzelf te handelen. De persoon aan wie een volmacht wordt gegeven, moet geestelijk gezond zijn en ouder dan 18 jaar. Anders kunt u geen volmacht geven. Wat is de vervaltermijn van een volmacht? Als er geen afspraken zijn gemaakt over de vervaldatum tussen de volmachtgever en de volmachtnemer, heeft de volmacht geen vervaldatum. Een volmacht zonder vervaldatum eindigt als de verlener de volmacht opzegt, de begunstigde ontslag neemt of de verlener overlijdt. Stel bijvoorbeeld dat u een volmacht heeft gegeven aan uw vriend en de termijn van de volmacht heeft bepaald op geldig tot de verkoop van het huis. In dit geval eindigt de volmacht op het moment dat het huis is verkocht. Bij een volmacht zonder einddatum eindigt de volmacht echter in bovenstaande omstandigheden. Indien er tussen partijen geen beperking van de termijn bestaat, wordt aanvaard dat de volmacht geen vervaldag heeft. Het Hof van Cassatie aanvaardt echter dat de vervaltermijn van de volmacht 10 jaar bedraagt.

Inkoopproces

AANKOOPKOSTEN

Men zou kunnen zeggen dat er verschillende uitgavenposten zijn bij de aankoop van een huis. De uitgaven bij de aankoop van een huis zijn als volgt: De kosten van het huis De gunstige kostenpost bij de aankoop van een huis is het geld dat u voor het huis zult betalen. Hoewel de banken de aankoop van een huis voor veel mensen vereenvoudigen, is dit niet voor de 100% van de kosten. Hypothecaire leningen dekken de kosten van het huis over het algemeen tot 75%. De resterende kosten worden in contanten van de koper gevorderd. Makelaarscommissie Als u een huis koopt van een makelaarskantoor, betaalt u voor de procedure of een bepaalde commissie voor het makelaarskantoor. Dit is meestal gelijk aan 3% van de verkoopprijs van het huis. Titel van de akte kosten Bij de aankoop van een onroerend goed, moet u de titel van de akte vergoeding te betalen. Dit is gelijk aan 4% van de verkoopprijs van het huis en wordt gedeeld door de koper en verkoper. De kosten voor de eigendomstitel die door de koper moeten worden betaald, bedragen 2% van de prijs van het huis. In sommige gevallen betaalt de koper de hele vergoeding in overleg met de verkoper. Circulerende kapitaaluitgaven De overheid brengt circulerende kapitaalkosten in rekening voor de verkoop van onroerend goed. Deze kosten bedragen TL 162. Onroerendgoed belasting Onroerend belasting moet worden betaald voor alle onroerend goed in eigendom. Wanneer u een huis koopt, begint uw verplichting om onroerendgoedbelasting voor uw huis te betalen een jaar na de datum van aankoop. Saneringsbelasting Wanneer u een huis koopt, is een andere belastingsoort in verband met uitgaven 2019 de saneringsbelasting. Het bedrag van deze belasting wordt berekend op basis van de vierkante meter van het huis en het aantal mensen dat erin gaat wonen. Abonnementsuitgaven Voor die zich afvragen hoeveel kosten ze zullen hebben bij de aankoop van een huis, een ander type kosten is gerelateerd aan de abonnementen. Het is nodig om water-, elektriciteit-, verwarmingsketel- en aardgasabonnementen te hebben. Het aardgasabonnement is het duurst en kan in termijnen worden betaald. De genoemde kosten van abonnementen worden ook in rekening gebracht bij de aankoop van een huis. Verzekering tegen aardbevingen Bij de aankoop van een huis is slechts één soort verzekering verplicht en dat is de Turkse Catastrofe Verzekeringspool (DASK), dat wil zeggen de aardbevingsverzekering! De verzekeringspremies verschillen naargelang de grootte van de vierkante meter en het type van de huizen. De uitgaven omvatten ook de premies die voor deze verzekering moeten worden betaald. Zoals duidelijk is, zijn er verschillende uitgaven bij de aankoop van een huis. Het bedrag dat moet worden betaald bij de aankoop van een huis is niet alleen de kostprijs van het huis. “Degenen die van plan zijn een huis te kopen, hiermee rekening houden, anders kunnen er problemen met de begroting ontstaan ​​als de uitgaven verrassend genoeg de kosten overschrijden.”

Zijn er beperkingen bij de aankoop van een eigendom?

Het onroerend goed mag niet gelegen zijn binnen een militaire zone, een historisch belangrijke plaats, bosgrond of primaire landbouwgrond.

Kan ik in meer dan één onroerend goed investeren?

Ja, er is geen beperking op het aantal onroerende goederen dat u kunt kopen.

Wie bepaalt de prijs van een onroerend goed?

De prijzen van nieuw gebouwde panden worden bepaald door de projectontwikkelaar. U moet dezelfde prijs betalen als de persoon van wie u uw eigendom rechtstreeks of via derden hebt gekocht.

Wie verkoopt de onroerende goederen?

Behalve makelaarskantoren kan ook een ober of een taxichauffeur onroerend goed verkopen, maar de beste manier om een woning te kopen begint met het selecteren van een gecertificeerd makelaarskantoor.

Waarom zou ik onroerend goed kopen via een makelaarskantoor?

Vastgoedmakelaars zijn professionele mensen die u helpen bij de aankoop van een woning. Evim Türkiyem is een gecertificeerd en ervaren bedrijf dat alle informatie biedt die nodig is voor de aankoop van onroerend goed in Turkije. Het zal u helpen bij het kiezen van de woning die geschikt is voor u en u begeleiden door alle stadia van de aankoop met zijn brede scala aan eigenschappen te koop.

Hoe verloopt het aankoopproces?

Eerst moet u een woning kiezen, een overeenkomst met de verkoper ondertekenen, alle kosten betalen en de titel van akte ontvangen.

Wat zijn de kosten die je moet betalen bij de aankoop van een woning?

Er zijn verschillende kosten bij de aankoop van een woning. Evim Türkiyem Real Estate informeert u uitgebreid over wat u moet betalen.

Wat zijn de extra kosten bij de aankoop van een woning?

Alle overige kosten zijn gespecificeerd in de te betalen kosten en er is zeker geen sprake van verborgen kosten in onze prijsaanbiedingen. De prijzen die u ziet zijn de definitieve prijzen.

Kan ik mijn woning verzekeren?

Ja, u kunt uw eigendom verzekeren nadat u het heeft gekocht. Evim Türkiyem zal u helpen bij het vinden van een geschikte verzekeringsmaatschappij.

Wat zijn de gemeentebelastingen die ik moet betalen?

Er zijn een aantal gemeentebelastingen die twee keer per jaar betaald moeten worden, maar deze bedragen zijn vrij laag.

Hoe verloopt de nalatenschapsprocedure?

In het geval dat er een incident gebeurt met de eigenaar van de titel van akte, gaat het eigendom automatisch over op de echtgenoot en kinderen, tenzij anders vermeld. U moet juridisch advies krijgen om een wijziging in het eigendomsbewijs aan te brengen.

Moet ik vermogenswinstbelasting betalen als ik mijn woning verkoop?

Als u uw woning na 5 jaar verkoopt, hoeft u volgens de wetgeving geen vermogenswinstbelasting te betalen.

Wat is huisvesting?

Er zijn twee soorten woningen: Algemene Huisvesting en Individuele Huisvesting. Algemene Huisvesting zijn de technische documenten voor het gebouw. Dit document wordt afgegeven door de plaatselijke overheid en bewijst dat het onroerend goed alle vereiste goedkeuringen heeft verkregen, dat het gebouw wordt gebruikt voor bewoning en dat de bewoners er permanent zullen wonen. Individuele huisvesting is vereist voor de appartementen van de eigenaar van de titel van de akte en nieuwe elektriciteit en water abonnement.

Wat is titel van akte?

Een eigendomstitel is een wettelijk document dat bewijst dat u het eigendomsrecht heeft van een onroerend goed. De volledige naam en foto van de eigenaar en de details van de bezittingen worden in dit document vermeld. Wat is nodig om een eigendomsakte te ontvangen? Dit officiële document wordt ingediend bij het Kadaster op uw locatie en geregistreerd. De titel van akte wordt hier gearchiveerd en moet worden verzegeld met een stempel. Na het aanvragen van de titel van de akte en komen naar het Kadaster kantoor namens uzelf (of als een concessiehouder met uw volmacht) met de verkoper van het onroerend goed en de ondertekening van deze documenten, het proces van de aankoop van het onroerend goed is voltooid en je wordt een eigenaar van het onroerend goed en eigenaar van alle rechten van het onroerend goed. Voor de Dag bij het Kadaster: 1. Het moet duidelijk worden gemaakt wie zal betalen de titel van de akte vergoeding en belasting, Er moet rekening worden gehouden met de makelaarscommissie, de kosten voor de eigendomstitel, het dossier en de verzekeringskosten, De geschikte huis lening moet worden onderzocht, netto lening bedrag en looptijd moet de voorkeur – (voor degenen die huis lening zal gebruiken), Alle documenten, inclusief een kopie van de eigendomsakte, moeten bij de bank worden ingediend – (voor degenen die gebruik zullen maken van een huislening), De betalingswijze moet duidelijk worden gemaakt, de limiet van de overschrijvingen van de bankrekeningen moet worden gecontroleerd, Verplichte aardbevingsverzekering (ZDS), of in het algemeen, DASK moet worden gemaakt en de geldigheid moet worden gecontroleerd, De reële waarde van het huis moet worden verkregen van de gemeente en de onroerende voorheffing moet worden betaald als deze nog niet is betaald, Hypotheek documenten en informatie van hypotheek officier moet worden verkregen – (voor degenen die gebruik zullen maken van huis lening), Eigenaar van de titel van akte of zijn/haar begunstigde moet een aanvraag indienen bij het kadaster met de vereiste documenten, Kosten moeten worden betaald in overeenstemming met de afspraak informatie verzonden via SMS, De dag en het uur van de afspraak moet worden meegedeeld aan de hypotheek officier van de bank (voor degenen die gebruik zullen maken van huis lening), Op de Dag bij het Kadaster kantoor: Alle kopers en verkopers (of hun begunstigden) moeten met hun identiteitskaart aanwezig zijn op het kantoor van het kadaster op het uur van de afspraak, Twee niet-verwante getuigen moeten aanwezig zijn voor analfabete kopers en verkopers, De ontvangstbewijzen van de betaalde rechten moeten aan de bevoegde ambtenaar worden voorgelegd, De verkoopdocumenten moeten door alle kopers en verkopers op de plaats van overeenkomst worden ondertekend, Indien gebruik is gemaakt van een lening, moeten de documenten betreffende de aanvang van de lening bij de bank worden ondertekend (voor degenen die gebruik zullen maken van een huislening), na de dag bij het Kadaster: De verwante instellingen moeten worden bezocht voor factuuroverdracht transacties, Het adres van de woonplaats moet worden gewijzigd door het Kadaster, Onroerend goed belasting kennisgeving moet worden gedaan aan de verwante gemeente,